ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A kozzossegigyules.hu oldalt a Sortition Foundation alapítvány üzemelteti. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Sortition Foundation mint adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja

 • a kozzossegigyules.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatával,
 • a hírlevélre való feliratkozással,
 • rendezvényeken, műhelymunkában való részvétellel, illetve
 • a támogató aláírással és adatmegadással együtt járó adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

Az adatkezelő

Sortition Foundation (székhely: 32 Gilbert Close, Cambridge, CB4 3HR, adószám: GB344874864)

Az adatkezelés alapvető szabályai

Ha a Sortition Foundation (a továbbiakban: Alapítvány) általi adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat az Alapítvány mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy az Alapítvány más jogos érdeke szükségessé teszi.

Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az Alapítvány a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az Alapítvány nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. 

A hozzájárulás megadása

 1. Weboldal esetén a Weboldal használatával, a Weboldalon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
 2. minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon, írásban, elektronikus levélben, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.

Nincs szükség az érintett hozzájárulására képmás és hangfelvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozott adatok tekintetében. Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat. Ezért az ilyen jellegű személyes adatok kezelését az Alapítvány kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján végzi.

Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Az Alapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Alapítvány nem végez profilalkotást. 

Az adatkezelés részletes szabályai

 1. Az Érintettek köre kiterjed
  1. a www.kozossegigyules.hu Weboldalt használó természetes személyekre (a továbbiakban: Érintett vagy Felhasználó)
  2. a hírlevélküldést igénybe vevőkre (Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, eseményeiről, rendezvényeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akiknek elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon kapcsolattartás céljából megadásra került.)
  3. az Adatkezelőnél panaszt tevőkre és az Aadatkezelővel egyéb kommunikációt folytatókra
 2. Az adatkezelés célja
  1. a Weboldal használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás;
  2. a hírlevél küldésének elsődleges célja a tájékoztatás releváns szakmai tartalmakról, az Adatkezelő által szerkesztett hírekről, illetve az Adatkezelő egyéb tartalmairól, ezen túlmenően a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő kiadványairól, az általa szervezett eseményekről, képzésekről, konferenciákról, hírekről. Ha az érintett tiltakozott az adatainak további felhasználása ellen, akkor a további adatkezelés célja az esetleges jövőbeni jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése;
  3. a Felhasználó külön hozzájárulása esetén a támogató aláírások és a nyilvánosságra hozható adatok rendszerezése, kezelése, nyilvánosságra hozása;
  4. a panaszkezelés, amennyiben a Felhasználó panasszal fordul az Adatkezelőhöz;
  5. egyéb, az Érintett által kezdeményezett kommunikáció, illetve érintetti kérelmek megválaszolása.
 3. A kezelt adatok köre:
  1. a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe.
  2. Hírlevélküldés esetén: név, e-mail cím, hírlevélküldés és feliratkozás logfájljai.
  3. Felhasználó panasza, arra adott válasz, illetve egyéb kommunikáció tartalma.
  4. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
  5. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen tájékoztatási célú megkeresés, rendezvényekkel, az Adatkezelő céljának támogatásával kapcsolatban: Név, cégnév, szervezet, munkahely, pozíció, e-mail cím, telefonszám.
 4. Az adatkezelés jogalapja:
  1. Az Adatkezelő a személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve, a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
  2. Az Adatkezelő a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása miatt (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzíti.
  3. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul. Az Adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván hírleveleket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.
  4. Panaszkezelés és egyéb kommunikáció esetén az adatkezelés jogalapja a panaszról felvett jegyzőkönyv esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése, egyéb esetben az Adatkezelő jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: panaszügyintézés jogszerű lefolytatása, esetleges jogviták esetén az adatkezelő jogszerű eljárásának bizonyítására való képesség)
  5. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen tájékoztatási célú megkeresés, rendezvényekkel, az Adatkezelő céljának támogatásával kapcsolatban: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. 
 5. Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozók azok lehetnek, akikkel az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai szolgáltatást nyújtó partnerek). Adatfeldolgozó igénybevétele az Adatfeldolgozás fejezetben írtak alapján történhet.
 6. Az adatkezelés időtartama
  1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb két hétig tárolja.
  2. A panaszról felvett jegyzőkönyvet az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége folytán 5 évig köteles megőrizni.
  3. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról (hírlevélről) le nem iratkozik, vagy nem kéri a személyes adatok törlését.
  4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
  5. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, támogatás és annak nyilvánosságra hozása célú megkeresések lefolytatása: Az Érintett tiltakozásáig. Az Adatkezelő az adatok pontosságát, aktualitását rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely személy már nem tölti be azt a pozíciót, amelyre tekintettel az Adatkezelő támogatói adatbázisában szerepel, az Adatkezelő a személyes adatait törli a támogatói adatbázisból.

Szerkesztői tartalmak

 1. Érintettek: a Weboldal tartalmaiban szereplő személyek.
 2. Adatkezelés célja: szakma és nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép sajtótermékben vagy Weboldalon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett hozzájárult)
 3. Kezelt adatok köre: szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)
 4. Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás vagy jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen történő részvétel esetén). Jogos érdek megnevezése: véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása
 5. Adatfeldolgozó: a honlap tartalmáért felelős, a Weboldal szerkesztésével megbízott szakemberek. Az adatfeldolgozók az Érintettek azon személyes adataihoz férnek hozzá, amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van. Az adatfeldolgozó általi adatkezelés időtartama az adatfeldolgozó és az Adatkezelő közötti elszámolásig tart.
 6. Az adatkezelés időtartama: a sajtótermékekben megjelent tartalmakat Adatkezelő archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik

Adatfeldolgozás

 1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
 2. Az Adatkezelő az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat. Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglalóan ismertetjük az Aadtkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
 3. a) tárhelyüzemeltetés
 4. b) informatikai támogató jellegű szolgáltatás
 5. c) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
 6. Egyedi esetekben (kampány, akció stb.) Adatkezelő igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást
 7. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 8. Partner szolgáltató: az Adatkezelő által a Weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. 

Adattovábbítás

Adatkezelő jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Adattovábbítás harmadik országba

Harmadik országban (nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére Adatkezelő nem továbbít személyes adatot. 

Adatbiztonság

 1. Adatkezelő az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
 2. Adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 3. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül Adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene Adatkezelőnek. Adatkezelő ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
 4. Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az Adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor Adatkezelő nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
 5. Adatkezelő valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségekn tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 
 2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti, kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha Adatakezelő úgy ítéli meg, hogy nem kell intézkedéseket tennie az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá bírósági jogorvoslati jogával is élhet.
 3. A kérelmek teljesítése ingyenes.
 4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
 5. Az Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
 6. Kérelemre Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
 7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
 8. Az Érintett kérheti, hogy Adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha
  1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
  2. ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. annak az adatkezelés szabályai szerinti feltételei fennállnak (ld. fent);
  4. az adatkezelés jogellenes;
  5. azokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 9. Adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
  2. az azt előíró, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
  3. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
 10. Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
  2. bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és e helyett a korlátozást kéri,
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
  4. az Érintett az adatkezelés szabályai (ld. fent) szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról Adatkezelő az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
 12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról Adatkezelő az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést Adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a megfelelő technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az adatkezelés szabályai (ld. fent) a tiltakozás esetére is irányadók.
 14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy Adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítás szabályai szerinti (ld. fent) adattovábbítást Adatkezelőtől.
 15. Ha Adatkezelő az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
 16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, kérjük, hogy panaszát jelezze Adatkezelő felé az adatvédelmi tájékoztatóban megadott elérhetőségek egyikén.
 17. Érintett az Adatkezelő értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: [email protected]
 18. Ha Érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a következő hivatkozáson található a törvényszékek felsorolása és elérhetősége: https://birosag.hu/torvenyszekek).
 19. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Weboldalon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy az adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogait szeretné gyakorolni, az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni velünk a kapcsolatot:

Sortition Foundation

székhely: 32 Gilbert Close, Cambridge, CB4 3HR, United Kingdom

adószám: GB344874864

e-mail: [email protected]

Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. szeptember 1. napjától alkalmazandó.